IChF PAN znajduje się wśród pierwszych dwudziestu instytucji, które najczęściej patentują swoje wynalazki. Jesteśmy właścicielem i współwłaścicielem szeregu zgłoszeń patentowych i patentów, które oferowane są do sprzedaży lub licencjonowania. Nasze patenty mogą znaleźć zastosowanie w wielu branżach, m.in. w produkcji tworzyw sztucznych i polimerów, w nowoczesnych zaawansowanych materiałach chemii analitycznej, a także w badaniach klinicznych, optyce, diagnostyce medycznej, farmacji itp.

Współpracujemy z niezależnymi rzeczoznawcami którzy dokonują wyceny patentów z uwzględnieniem nakładów wymaganych do ich wdrożenia do działalności komercyjnej. Procedura przeniesienia praw do patentu jest krótkotrwała i nie powinna przekroczyć 1 - 2 miesięcy.

Zachęcamy również do współpracy z autorami patentów mającej na celu dalszy rozwój technologii objętej ochroną.

Filtracja patentów:
Półprzewodniki
  • Oferta nr. 3/17
    Tytuł
    Sposób wytwarzania nanometrycznych krystalicznych cząstek TiO2 na powierzchni materiału węglowego pochodzącego z biomasy lignocelulozowej
    Streszczenie w skrócie

    Przedmiotem wynalazku jest niskotemperaturowa metoda wytwarzania krystalicznych nanocząstek TiO2 na powierzchni materiału węglowego pochodzącego z  biomasy lignocelulozowej za pomoc...

    Więcej
    Pełne Streszczenie

    Przedmiotem wynalazku jest niskotemperaturowa metoda wytwarzania krystalicznych nanocząstek TiO2 na powierzchni materiału węglowego pochodzącego z  biomasy lignocelulozowej za pomocą metody zol-żel wspomaganej ultradźwiękami wraz z dodatkiem kwasu z grupy hydroksykwasów karboksylowych.

    Twórcy
    Zalety / innowacyjne aspekty

    - prostota metody i niski koszt wyposażenia,

    - duże możliwości modyfikacji niektórych parametrów (np. intensywność ultradźwięków),

    - możliwość otrzymania krystalicznych cząstek TiO2 o  powtarzalnych rozmiarach,

    - prowadzenie syntezy w stosunkowo krótkim czasie i  nie wymaga stosowania wysokiej temperatury (wysokoenergetycznego etapu kalcynacji),

    Słowa kluczowe
    Zol-żel, Ultradźwięki, Fotokataliza, Materiały węglowy, Biomasa lignocelulozowa, Synteza organiczna, Oczyszczanie powietrza i wody.
    Zastosowanie

    Preparatyka hybrydowych nieorganiczno-organicznych materiałów które potencjalnie mogą być używane w: a) procesach fotokatalitycznej degradacji oraz utleniania związków organicznych zanieczyszczających wodę i powietrze, b) panelach słonecznych, c) sensorach, d) optoelektronice

    Stan zaawansowania
    etap rozwoju
    Prawa własności intelektualnej
    Zgłoszenie patentowe w Polsce
  • Oferta nr. 19/14
    Tytuł
    Nowy salicylidenowy kompleks niklu(II) i sposób jego wytwarzania, nowy sposób wytwarzania produktu pierwszego etapu wytwarzania tego kompleksu, ligand będący produktem drugiego etapu wytwarzania tego kompleksu i sposób jego wytwarzania ...
    Streszczenie w skrócie

    Przedmiotem niniejszego wynalazku jest nowy salicylidenowy kompleks niklu(II) i sposób jego wytwarzania, nowy sposób wytwarzania dichlorowodorku mezo‑2,3‑diaminobutanu będące...

    Więcej
    Pełne Streszczenie

    Przedmiotem niniejszego wynalazku jest nowy salicylidenowy kompleks niklu(II) i sposób jego wytwarzania, nowy sposób wytwarzania dichlorowodorku mezo‑2,3‑diaminobutanu będącego produktem pierwszego etapu syntezy kompleksu, ligand będący produktem drugiego etapu syntezy tego kompleksu polimer przewodzący wytwarzany przez polimeryzację tego kompleksu i sposób jego wytwarzania oraz zastosowanie tego polimeru jako materiału elektrodowego do superkondensatorów. Otrzymany kompleks posiada także właściwości katalityczne.

    Twórcy
    Kamila Łępicka, Piotr Pięta, Paweł Borowicz, Aleksander Shkurenko, Leszek Stobiński, Włodzimierz Kutner
    Zalety / innowacyjne aspekty
    • Nowy salicylidenowy kompleks niklu(II) zdolny do polimeryzacji
    • Nowy ligand będący produktem drugiego etapu syntezy tego kompleksu
    • sposób wytwarzania dichlorowodorku mezo‑2,3‑diaminobutanu
    • nowy polimer redoksprzewodzący
    • nowy materiału elektrodowy do superkondensatorów
    • szybki i dobrze zdefiniowany proces wytwarzania
    Słowa kluczowe
    Monomer, polimer redoksprzewodzacy, materiał elektrodowy, superkondensatory, urządzenia gromadzące energię
    Zastosowanie

    Urządzenia magazynujące enegrię elektryczną, synteza organiczna

    Stan zaawansowania
    etap badania
    Prawa własności intelektualnej
    Patent w Polsce
    Załączniki
  • Oferta nr. 3/11
    Tytuł
    Sposób wytwarzania nanocząstek tlenku cynku
    Streszczenie w skrócie

    W ramach projektu NanoBiom zostały otrzymane odpowiednio sfuncjonalizowane łańcuchami glikolu polietylenowego (PEG) stabilne w rozworach wodnych nanocząstki ZnO a potencjalnym zastosowaniu w badani...

    Więcej
    Pełne Streszczenie

    W ramach projektu NanoBiom zostały otrzymane odpowiednio sfuncjonalizowane łańcuchami glikolu polietylenowego (PEG) stabilne w rozworach wodnych nanocząstki ZnO a potencjalnym zastosowaniu w badaniaach biologicznych oraz w fotowoltaice. (zgłoszenie patentowe nr. P-402624). Otrzymane nanostruktury były wykorzystane jako znaczniki fluorescencyjne na liniach komórkowych fibroblastów.

    Twórcy
    Janusz Lewiński, Kamil Sokołowski, Michał Leszczyński, Karolina Zelga
    Zalety / innowacyjne aspekty
    • Kontrola wielkości i kształtu nanocząstek
    • Biokompatybilność i biodegradowalność
    • Trwałość właściwości fizykochemicznych
    • Prostota funcjonalizacji
    • Brak zanieczyszeń
    Słowa kluczowe
    ZnO, nanocząstki, luminescencja, obrazowanie, fotowoltaika
    Zastosowanie

    Półprzewodniki, Baterie paliwowe, Produkcja wodoru, Energia słoneczne (ogniwa fotowoltaiczne), Chemia nieorganiczna, Mikro. i Nano.technologie, Bakteriologia, Diagnostyka, Farmacja i Leki, Biologia komórkowa i molekularna, Mikrobiologia

    Stan zaawansowania
    etap rozwoju
    Prawa własności intelektualnej
    Patent w Polsce, Współwłaściciel Politechnika Warszawska
    Załączniki

Współpracowali z nami

coop_1
coop_2
coop_3
coop_4
coop_5