IChF PAN znajduje się wśród pierwszych dwudziestu instytucji, które najczęściej patentują swoje wynalazki. Jesteśmy właścicielem i współwłaścicielem szeregu zgłoszeń patentowych i patentów, które oferowane są do sprzedaży lub licencjonowania. Nasze patenty mogą znaleźć zastosowanie w wielu branżach, m.in. w produkcji tworzyw sztucznych i polimerów, w nowoczesnych zaawansowanych materiałach chemii analitycznej, a także w badaniach klinicznych, optyce, diagnostyce medycznej, farmacji itp.

Współpracujemy z niezależnymi rzeczoznawcami którzy dokonują wyceny patentów z uwzględnieniem nakładów wymaganych do ich wdrożenia do działalności komercyjnej. Procedura przeniesienia praw do patentu jest krótkotrwała i nie powinna przekroczyć 1 - 2 miesięcy.

Zachęcamy również do współpracy z autorami patentów mającej na celu dalszy rozwój technologii objętej ochroną.

Filtracja patentów:
Pomiar
 • Oferta nr. 6/18
  Tytuł
  Polimer wdrukowany molekularnie w postaci warstwy do oznaczania tyraminy, sposób otrzymywania takiego polimeru i zastosowanie w chemoczujniku do selektywnego elektrochemicznego wykrywania i/lub oznaczania analitów, zwłaszcza tyraminy
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest polimer wdrukowany molekularnie w postaci warstwy do oznaczania tyraminy, sposób otrzymywania takiego polimeru i zastosowanie w  chemoczujniku do selektywnego...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest polimer wdrukowany molekularnie w postaci warstwy do oznaczania tyraminy, sposób otrzymywania takiego polimeru i zastosowanie w  chemoczujniku do selektywnego elektrochemicznego wykrywania i/lub oznaczania analitów, zwłaszcza tyraminy.

  Twórcy
  Viknasvarri Ayerdurai, Maciej Cieplak, Marianna Gajda, Agnieszka Ziminska, Francis D'Souza, Włodzimierz Kutner
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Wysokie parametry analityczne i użytkowe chemoczujnika, tzn. oznaczanie tyraminy w mikromolowym zakresie stężeń oraz wysoka selektywność wobec substancji przeszkadzających.
  • Opracowanie samoraportującego polimeru pozwalającego na prowadzenie oznaczeń bez konieczności dodatku próbnika redoks do badanych próbek.
  Słowa kluczowe
  Polimery wdrukowanie molekularne, polimery przewodzące, tyramina, toksyny w żywności, samorapotujący polimer
  Zastosowanie

  Czujnik do selektywnego wykrywania tyraminy może znaleźć zastosowanie w kontroli jakości żywności. Ponadto pacjenci zażywających inhibitory MAO lub leki przeciwdepresyjne muszą unikać spożywania tyraminy gdyż może doprowadzić do tzw. „efektu serowego”, tj. silnych, niebezpiecznych przełomów nadciśnieniowych.

  Stan zaawansowania
  etap badania
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
 • Oferta nr. 12/17
  Tytuł
  Nanokompozyty hybrydowe o przestrzennej strukturze, sposób ich wytwarzania, nanostrukturalne czujniki zawierające jako materiał anodowy na elektrodzie pracującej nanokompozyty hybrydowe oraz zastosowanie tych nanokompozytów hybrydowych
  Streszczenie w skrócie
  Jedno- i dwuwymiarowe nanostruktury Ni, Cu i Cu-Ni pomyślnie wsparte na g-C3N4. Nanoseryzowany katalizator Ni / g-C3N4 wykazuje wyjątkową aktywność i stabilność w reakcji utleniania metanolu (MOR...
  Więcej
  Pełne Streszczenie
  Jedno- i dwuwymiarowe nanostruktury Ni, Cu i Cu-Ni pomyślnie wsparte na g-C3N4. Nanoseryzowany katalizator Ni / g-C3N4 wykazuje wyjątkową aktywność i stabilność w reakcji utleniania metanolu (MOR). Nanostrukturalne heterozłącza NiO / g-C3N4 ułatwiają separację elektronów i umożliwiają bardziej efektywny transfer energii.
  Twórcy
  Izabela Stefanowicz-Pięta, Piotr Pięta, Robert Nowakowski, Agnieszka Lewalska-Graczyk
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Wkorzystanie tanich materiałow
  • Łatwość syntezy (jednostopniowa)
  • Anoda bezdodatku PGM
  • Dostosowane do warunków alkalicznych
  • Uzycie katalizatora, poniżej 0.002mg
  Słowa kluczowe
  elektrokataliza, elektroutlenianie metanolu, strukturalne kataliazatory Ni, zaawansowane nanomateriały
  Zastosowanie

  bateriebio-alkocholowe, czujniki metanolowe, katalizatory anodowe dlaogniwpaliwowych FC

  Stan zaawansowania
  etap rozwoju
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
 • Oferta nr. 10/17
  Tytuł
  Polimer wdrukowany molekularnie z wbudowanym próbnikiem redoks i solą dostarczającą przeciwjony oraz selektywny czujnik chemiczny do elektrochemicznego oznaczania wybranych analitów z warstwą polimeru wdrukowanego molekularnie jako jednostką rozpoznającą
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest molekularnie wdrukowany polimer (ang. molecularly imprinted polymer, MIP) z wbudowanym kowalencyjnie próbnikiem redoks, selektywny chemoczujnik do elektrochemiczne...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest molekularnie wdrukowany polimer (ang. molecularly imprinted polymer, MIP) z wbudowanym kowalencyjnie próbnikiem redoks, selektywny chemoczujnik do elektrochemicznego oznaczania wybranych analitów z warstwą polimeru wdrukowanego molekularnie jako jednostką rozpoznającą oraz nowy monomer stanowiący p-[bis(2,2'-bitieno-5-ylo)metylo]ferrocenobenzen i sposób wytwarzania tego monomeru.

  Według niniejszego wynalazku, opracowano i wytworzono czujnik chemiczny z wbudowanym wewnątrz MIP-u próbnikiem redoks.  Wykazano, że do prawidłowego działania tego czujnika niezbędna jest obecność przeciwjonów (anionów) zdolnych do zobojętnienia dodatniego ładunku elektrycznego powstającego podczas elektroutleniania podstawników ferrocenowych.  Dlatego wytworzono dwa chemoczujniki z warstwami MIP-u z wbudowanym próbnikiem redoks i wbudowanymi na dwa różne sposoby przeciwjonami, tj. wbudowanymi albo przez fizyczne pułapkowanie soli dużego lipofilowego przeciwjonu wewnątrz MIP-u, albo za pomocą kopolimeryzacji soli takiego przeciwjonu z monomerem funkcyjnym i sieciującym

  Twórcy
  Patrycja Łach, Maciej Cieplak, Marta Sosnowska, Piyush S. Sharma, Raghu Chitta, Francis D'Souza, Włodzimierz Kutner
  Zalety / innowacyjne aspekty

  Opracowany chemoczujnik, z samoraportującą warstwą rozpoznającą MIP, pozwala na elektrochemiczne (CV, DPV) oznaczanie analitów, które nie są elektroaktywne, bez konieczności dodawania zewnętrznego próbnika redoks

  Słowa kluczowe
  Polimery wdrukowane molekularnie, czujniki elektrochemiczne, semorepotrujące materiały
  Zastosowanie

  Połączenie selektywnego rozpoznania wewnątrz warstw MIP wraz z unieruchomieniem próbnika redoks pozwala na opracowanie całego szeregu selektywnych, przenośnych chemoczujników do wykrywania różnych substancji.

  Stan zaawansowania
  etap badania
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
 • Oferta nr. 6/17
  Tytuł
  Sposób wytwarzania sond do skaningowego mikroskopu tunelowego (STM) zaizolowanych w osnowie szklanej, sonda wytworzona tym sposobem oraz jej zastosowanie do obrazowania STM w elektrolitach organicznych i wodnych
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania sond do skaningowego mikroskopu tunelowego (STM) zaizolowanych w osnowie szklanej oraz sonda wytworzona tym sposobem, która nadaje się do...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania sond do skaningowego mikroskopu tunelowego (STM) zaizolowanych w osnowie szklanej oraz sonda wytworzona tym sposobem, która nadaje się do obrazowania STM w elektrolitach organicznych, wodnych i cieczach jonowych.

  Twórcy
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Wynalazek pozwala na obrazowanie za pomocą skaningowej mikroskopii tunelowej (STM) w rozpuszczalnikach organicznych,
  • Do jego wytworzenia nie jest wymagane użycie specjalistycznych urządzeń,
  • Do jego wytworzenia wykorzystuje się materiały powszechnie dostępne i nisko kosztowe.
  Słowa kluczowe
  Skaningowa mikroskopia tunelowa, sonda skaningowa, elektrolity organiczne
  Zastosowanie

  Pomiary za pomocą skaningowej mikroskopii tunelowej (STM) w warunkach elektrochemicznych, szczególnie w elektrolitach będących cieczami jonowymi lub składających się z rozpuszczalnika organicznego lub wody, zawierających rozpuszczone sole, których stężenie ograniczone jest jedynie ich rozpuszczalnością.

  Stan zaawansowania
  etap gotowości do wdrożenia
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
 • Oferta nr. 17/16
  Tytuł
  Sposób wyznaczania stopnia starzenia oleju napędowego oraz jego zastosowanie do oceny jakości oleju napędowego
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest sposób wyznaczania stopnia starzenia oleju napędowego oraz jego zastosowanie do oceny jakości tego oleju, podczas magazynowania, na zgodność z normami prawnymi. Po...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest sposób wyznaczania stopnia starzenia oleju napędowego oraz jego zastosowanie do oceny jakości tego oleju, podczas magazynowania, na zgodność z normami prawnymi. Pomiary wykonywane są techniką elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej z uzyskaniem w jej wyniku widm impedancyjnych w postaci wykresu Nyquista tj. zależności wartości urojonej składowej impedancji Zim od wartości rzeczywistej składowej impedancji Zre.  Analiza tej zależności pozwala na wyznaczenie szeregu parametrów charakteryzujących badany olej i pozwalających na określenie stopnia jego starzenia od wczesnego etapu tego procesu.

  Twórcy
  Krzysztof Noworyta, Piotr Bocian, Paweł Bukrejewski, Krzysztof Biernat
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Szybkość pomiaru,
  • Możliwość analizy wielu parametrów oleju napędowego równocześnie,
  • Łatwość automatyzacji,
  • Pomiar umożliwia obserwację zmian widocznych na wczesnym etapie procesu starzenia.
  Słowa kluczowe
  olej napędowy, starzenie, elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna
  Zastosowanie
  • Kontrola jakości w trakcie magazynowania oleju,
  • Sprawdzanie jakości oleju napędowego przed zakupem.
  Stan zaawansowania
  etap badania
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
 • Oferta nr. 16/16
  Tytuł
  Sposób wyznaczania stopnia starzenia benzyn oraz jego zastosowanie do oceny jakości benzyn
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest sposób wyznaczania stopnia starzenia benzyn oraz jego zastosowanie do oceny jakości benzyn, podczas ich magazynowania, na zgodność z normami prawnymi. Pomiary wyko...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest sposób wyznaczania stopnia starzenia benzyn oraz jego zastosowanie do oceny jakości benzyn, podczas ich magazynowania, na zgodność z normami prawnymi. Pomiary wykonywane są techniką elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej z uzyskaniem w jej wyniku widm impedancyjnych w postaci wykresu Nyquista tj. zależności wartości urojonej składowej impedancji Zim od wartości rzeczywistej składowej impedancji Zre.  Analiza tej zależności pozwala na wyznaczenie szeregu parametrów charakteryzujących badane benzyny i pozwalających na określenie stopnia starzenia benzyn od wczesnego etapu tego procesu.

  Twórcy
  Krzysztof Noworyta, Piotr Bocian, Paweł Bukrejewski, Krzysztof Biernat
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Szybkość pomiaru,
  • Możliwość analizy wielu parametrów benzyny równocześnie,
  • Łatwość automatyzacji,
  • Pomiar umożliwia obserwację zmian widocznych na wczesnym etapie procesu starzenia.
  Słowa kluczowe
  benzyny, starzenie, elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna
  Zastosowanie
  • Kontrola jakości w trakcie magazynowania paliw,
  • Sprawdzanie jakości benzyny przed zakupem.
  Stan zaawansowania
  etap badania
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
 • Oferta nr. 7/15
  Tytuł
  Sposób oznaczania nanocząstek złota w zawiesinie oraz przepływowy układ pomiarowy do realizacji tego sposobu
  Streszczenie w skrócie

  Wynalazek dotyczy sposobu oznaczania nanocząstek złota (AuNPs) w zawiesinie z zastosowaniem układu do analizy wstrzykowo-przepływowej (FIA) zaopatrzonego w elektrochemiczną celkę pomiarową. Podczas...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Wynalazek dotyczy sposobu oznaczania nanocząstek złota (AuNPs) w zawiesinie z zastosowaniem układu do analizy wstrzykowo-przepływowej (FIA) zaopatrzonego w elektrochemiczną celkę pomiarową. Podczas oznaczania zawiesinę AuNPs zawartą w próbce poddaje się reakcji elektrokatalicznej i jednocześnie procesowi elektrorozpuszczania. Wynalazek dotyczy również układu do realizacji powyższego sposobu analizy.

  Twórcy
  Dominika Ogończyk, Mateusz Gocyła, Marcin Opałło
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Badania nad elektrochemicznymi właściwościami AuNPs są obecnie szeroko zakrojone, jakkolwiek dotychczas niewiele jest doniesień literaturowych dotyczących elektrochemicznych właściwości ich zawiesin. Znane sposoby detekcji elektrochemicznej zawiesin AuNPs opierają się na: (i) reakcjach ich utleniania bądź (ii) wykorzystaniu ich właściwości elektrokatalitycznych,
  • Nieoczekiwanie okazało się, że możliwa jest elektrochemiczna detekcja AuNPs w zawiesinach, bazująca jednocześnie na ich właściwościach elektrokatalitycznych i elektrorozpuszczaniu (utlenianie AuNPs),
  • Opracowana metodologia umożliwia prowadzenie czułych analiz AuNPs w sposób ciągły, gdyż wyeliminowany jest efekt pamięci elektrody (generalnie NPs silnie adsorbują się do powierzchni elektrody),
  • Nieoczekiwanie, w/w metodologia może być zaimplementowana do warunków analizy wstrzykowo-przepływowej (FIA; technika hydrodynamiczna), co umożliwia ciągłą analizę AuNPs. Prowadzenie pomiarów w systemie FIA umożliwia obróbkę (przeprowadzenie zadanych/zaprojektowanych operacji) analizowanych próbek AuNPs w sposób bardzo powtarzalny, łatwą mechanizację postępowania i krótki czas analizy,
  • Opracowany system FIA umożliwia ciągłe, szybkie i powtarzalne analizy zawiesin AuNPs w szerokim zakresie ich stężeń (10-13 – 10-7 mol nanoobiektów L-1).
  Słowa kluczowe
  Nanocząstki złota, zawiesina, elektrochemiczna detekcja, analiza wstrzykowo-przepływowa
  Zastosowanie

  W zakresie zdrowia publicznego czy monitoring środowiska.

  Stan zaawansowania
  etap badania
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
 • Oferta nr. 4/15
  Tytuł
  Sposób nakładania analitu z roztworu na podłoże do powierzchniowo wzmocnionej spektroskopii w polu elektrycznym
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest sposób nanoszenia analitu na podłoże (substrat) SES (spektroskopii wzmacnianej powierzchniowo) obejmujący proces osadzania w polu elektrycznym, charakteryzujący si...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest sposób nanoszenia analitu na podłoże (substrat) SES (spektroskopii wzmacnianej powierzchniowo) obejmujący proces osadzania w polu elektrycznym, charakteryzujący się tym że zawiera etapy: umieszczenie substratu w układzie; naniesienie roztworu; osadzanie analitu w polu elektrycznym w określonym czasie. Zaprezentowane rozwiązanie poprawia jednorodność wyników oraz czułość pomiaru.

  Powierzchniowo wzmocniona spektroskopia Ramana (SERS) to technika analityczna, pozwalająca w założeniach na osiągnięcie najwyżej czułości – detekcji pojedynczych molekuł. Do działania metoda wymaga odpowiednio wzmacniającego podłoża (nośnika), pokrytego nanostukturami metali, na który nakładany jest analit. Jednak choć techniki produkcji coraz doskonalszych podłoży są rozwijane od wielu lat, problem efektywnego nakładania na nie analitu, choć równie ważny jak jakość samego podłoża, nadal stanowi wyzwanie.

  Prezentowana metoda pozwala na efektywne i szybkie osadzenie analitu na powierzchni SERS‑aktywnej. Umożliwia to skrócenie analizy z wielu godzin do zaledwie kilku minut, a także poprawia jednorodność i jakość uzyskanych wyników.

  Metoda polega na osadzaniu analitu na powierzchni za pomocą przyłożonego zmiennego pola elektrycznego. Naładowane cząsteczki analitu poruszają się pod wpływem pola elektrycznego, co pozwala to na ich ściągnięcie i osadzenie na powierzchni.Metoda została przetestowana na serii podłoży przygotowanych wg patentu P-408785, pokrytych warstwą nanocząstek srebra. Zaprojektowano i przygotowano działający prototyp celki do osadzania analitu na podłoża SERS-aktywne (Rysunek 1). Wykorzystanym analitem testowym był kwas 4-merkaptobenzoesowy (PMBA). Opracowana metoda pozwoliła na uzyskanie jednorodnych widm, przy jednoczesnym skróceniu czasu analizy z 20 godzin do 5 minut oraz zmniejszeniu użytej objętości z 2 ml do 160 µl (Rysunek 2). Najkorzystniejszy zakres użytych częstotliwości został obliczony teoretycznie i był w dobrej zgodności z danymi eksperymentalnymi. Stanowi to dowód na to, że możliwe jest dopasowanie częstotliwości do danego typu analitu wyłącznie na podstawie teoretycznych rozważań.

  Twórcy
  Łukasz Richter, Jan Paczesny, Monika Księżopolska-Gocalska, Robert Hołyst
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • szybka i wygodna metoda osadzania analitu z roztworu
  • zwiększenie jednorodności oraz czułości pomiarów
  Słowa kluczowe
  spektroskopia wzmacniana powierzchniowoosadzanie analitu, pole elektryczne
  Zastosowanie

  Chemia analityczna, Diagnostyka, Farmacja i Leki, Medycyna środowiskowa i sportowa, Metody i aparatura analityczna, Techniki elektryczne

  Badania nad coraz doskonalszymi podłożami do wzmacnianej powierzchniowo spektroskopii Ramana (SERS) trwają nieprzerwanie od wielu lat. Jednak samo podłoże dobrej jakości nie wystarcza do przeprowadzenia skutecznej analizy. Potrzeba jeszcze nałożyć na nie badany analit. Aby tego dokonać zazwyczaj zanurza się podłoże w kilku mililitrach próbki na kilka do kilkunastu godzin. Etap ten bardzo wydłuża cały pomiar. Dodatkowo nawet wtedy nie ma pewności, że analit jest osadzony równomiernie na powierzchni SERS-aktywnej. A tylko takie osadzenie analitu pozwoli na uzyskanie powtarzalnych rezultatów, które umożliwią wyciąganie wiążących wniosków. Problem nakładania analitu na podłoże wciąż stanowi jedno z większych wyzwań stojących na drodze ku powszechnemu wykorzystaniu techniki SERS. Metoda przedstawiona przez nas stanowi rozwiązanie tego zagadnienia.

  Przedstawione zgłoszenie patentowe może stanowić podstawę do stworzenia urządzenia pozwalającego na osadzenie analitu z roztworu na podłoże nie tylko do techniki SERS, ale także do dowolnej spektroskopii wzmacnianej powierzchniowo, jak na przykład powierzchniowo wzmacniana luminescencja, powierzchniowo wzmacniana fluorescencja, powierzchniowo wzmacniana absorpcja w zakresach UV-Vis oraz IR, techniki SPR (z ang. „surface plasmon resonance”) czy LSPR (z ang. „localized surface plasmon resonance”). Dzięki takiemu urządzeniu, każda analiza tego typu będzie trwała kilka minut, co pozwoli na drastycznie skrócenie czasu, potrzebnego na uzyskanie wyników. Dodatkowo poprawia ona zarówno jakość, jednorodność, jak i efektywne uzyskane wzmocnienie. Takie rozwiązanie znacząco polepszy zarówno wszelkie testy (chemiczne, biochemiczne i inne) oparte o techniki wzmacniane powierzchniowo (w tym SERS), stosowane w medycynie, przemyśle spożywczym czy badaniach środowiskowych, a także pozwoli na znaczące przyspieszenie badań, prowadzonych w wielu ośrodkach naukowych.

  Przedstawione przez nas rozwiązanie stanowi ulepszenie każdej analizy SERS, w której analit obecny w próbce ma ładunek (co w rzeczywistości ma miejsce w większość przypadków). Przydatne jest zatem w każdej dziedzinie, w której znajduje zastosowanie sama technika SERS.

  Rejestrowane widma SERS dają „odcisk palca” badanych substancji - są na tyle specyficzne, że nie ma konieczności znakowania badanych molekuł (Nature Methods 2010, 7, 36). Podłoża te mogą być wykorzystywane w analizach biomedycznych na przykład w identyfikacji bakterii. Powszechnie stosowane metody, oparte głownie na technice PCR, są złożone i czasochłonne. Analiza bakterii przy pomocy techniki SERS mogłaby natomiast posłużyć do uzyskiwania widm charakterystycznych dla konkretnych gatunków bakterii, a to z kolei do stworzenia bazy widm, która pozwoliłaby w szybki i mało skomplikowany sposób pomóc w określeniu przynależności gatunkowej tych mikroorganizmów. Taka analiza znajdowałaby zastosowanie zarówno w przemyśle spożywczym, jak i w badaniach środowiskowych. Przede wszystkim jednak byłaby niezwykle ważna w medycynie, kiedy to życie pacjenta z infekcją bakteryjną zależy często od zastosowania odpowiedniego leku skierowanego przeciwko konkretnemu mikroorganizmowi, a to - od szybkiego i bezbłędnego zdiagnozowania choroby, na którą cierpi pacjent.

  SERS ma ogromny potencjał w wykrywaniu wirusów m.in. w ochronie zdrowia, produkcji żywności, procesach biotechnologicznych, ochronie roślin oraz wykrywaniu potencjalnego ataku bronią biologiczną. Innym potencjalnym polem zastosowań jest analiza obecności i rodzaju narkotyków.

  Stan zaawansowania
  etap prototypu
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
 • Oferta nr. 3/15
  Tytuł
  Sposób synchronizacji czasowej laserów impulsowych
  Streszczenie w skrócie

  Wynalazek dotyczy metody synchronizacji czasowej laserów z istotną różnicą częstości powtarzania impulsów.

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Wynalazek dotyczy metody synchronizacji czasowej laserów z istotną różnicą częstości powtarzania impulsów.

  Twórcy
  Paweł Wnuk, Yuriy Stepanenko, Michał Nejbauer, Czesław Radzewicz, Piotr Skibiński, Jan Szczepanek
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Sposób pozwala na synchronizację dwóch źródeł laserowych z jitterem czasowym na poziomie 25 ps,
  • Rozwiązanie korzysta z elektronicznej synchronizacji – znacznie tańszej od synchronizacji optycznej.
  Słowa kluczowe
  laser, synchronizacja elektroniczna
  Zastosowanie

  Wszystkie systemy wzmacniaczy laserowych w szczególności wzmacniaczy parametrycznych z synchronizacja elektroniczną, Automatyka, Technologie laserowe

  Stan zaawansowania
  etap gotowości do wdrożenia
  Prawa własności intelektualnej
  Patent w Polsce
 • Oferta nr. 27/14
  Tytuł
  Nowy przewodzący bisbitiofenowy polimer molekularnie wdrukowany za pomocą 2,4,6 trinitrofenolu, sposób jego przygotowania oraz jego zastosowanie do selektywnego wykrywania i/lub oznaczania nitroaromatycznych związków wybuchowych metodą spektroskopii flu
  Streszczenie w skrócie

  Opracowano i wytworzono nowy przewodzący polimer wdrukowany molekularnie (MIP) za pomocą 2,4,6-trinitrofenolu do zastosowania jako element rozpoznający czujnika chemicznego do selektywnego rozpozna...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Opracowano i wytworzono nowy przewodzący polimer wdrukowany molekularnie (MIP) za pomocą 2,4,6-trinitrofenolu do zastosowania jako element rozpoznający czujnika chemicznego do selektywnego rozpoznawania za pomocą oddziaływań p-p i oznaczania 2,4,6-trinitrofenolu. W tym celu wykorzystano monomer funkcyjny bis(2,2'-bitienylo)-(4-aminofenylo)metan i 2,2'-bis(2,2'-bitiofeno-5-ylo)-3,3'-bitionaften, który pełnił rolę monomeru sieciującego jak fluorofor. Sygnał wiązania 2,4,6-nitrofenolu przez warstwę MIP, przetwarzany jest na mierzalny sygnał analityczny zmiany intensywności fluorescencji warstwy MIP za pomocą spektroskopii fluorescencyjnej.

  Twórcy
  Tan Phat Huynh, Agnieszka Wojnarowicz, Alina Majka, Piotr Woźnicki, Paweł Borowicz, Francis D'Souza, Włodzimierz Kutner
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Monomer funkcyjny umożliwia szybkie i selektywne rozpoznanie 2,4,6-trinitrofenolu w obecności jej analogów oraz przetwarzanie sygnału, dzięki właściwościom fluorescencyjnych wytworzonego polimeru wdrukowanego molekularnie.
  • Prosta i szybka metoda otrzymywania warstwy rozpoznającej, polegająca na bezpośrednim osadzaniu za pomocą elektropolimeryzacji na powierzchni przetwornika sygnału czujnika chemicznego.
  Słowa kluczowe
  2,4,6-trinitrofenol, nitroaromatyczny związek wybuchowy, tiofen, elektropolimeryzacja, polimer wdrukowany molekularnie, chemiczny czujnik fluorescencyjny
  Zastosowanie

  Warstwa MIP może być elementem rozpoznającym czujnika chemicznego do wykrywania i/lub selektywnego oznaczania 2,4,6-trinitrofenolu w próbkach biologicznych jak i do wykrywania i/lub oznaczania innych substancji wybuchowych. Substancje organiczne, Chemia analityczna, Chemia nieorganiczna, Diagnostyka, Toksykologia, Czujniki pomiarowe, Techniki chemiczne, Materiały niebezpieczne

  Stan zaawansowania
  etap badania
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
  Załączniki
 • Oferta nr. 26/14
  Tytuł
  Nowa spektrofotometryczna metoda oznaczania ilości złota w roztworach oraz strukturach porowatych zawierających złote nanocząstki
  Streszczenie w skrócie

  Wynalazek ujawnia nową spektroskopową metodę, dzięki której możliwe jest ilościowe określenie zawartości złota zarówno w materiałach porowatych jak I roztworach zawierających złote nn...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Wynalazek ujawnia nową spektroskopową metodę, dzięki której możliwe jest ilościowe określenie zawartości złota zarówno w materiałach porowatych jak I roztworach zawierających złote nnanoobiekty. Metoda opisuje zarówno reakcję roztwarzania złota jak i metodę przygotowania oraz ustalania miana roztworów wzorcowych których trwałość wynosi minimuj 6 miesięcy Dodatkowo dla zakresu stosowalności metody nie ma znaczaenia jaki rodzaj organicznych czy też nieorganicznych ligandów pokrywa złote nanoobiekty. Zakres stosowalności metody to 9 – 150 mg Au w analicie.

  Twórcy
  Tomasz Andryszewski, Michalina Iwan, Patrycja Kalińska, Marcin Fiałkowski, Robert Hołyst
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Wysoka trwałość roztworów kalibratorów (minimum 6 miesięcy)
  Słowa kluczowe
  Naocząstki złota, oznaczanie zawartości złota, technika UV-Vis
  Zastosowanie

  Bezpośrednia ilościowa metoda oznaczania zawartości złota w roztworach wodnych, powierzchniach porowatych, oraz na powierzchniach ciał stałych. Substancje nieorganiczne, Chemia analityczna, Metody i aparatura analityczna, Techniki chemiczne, Techniki optyczne

  Stan zaawansowania
  Projekt zakończony
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce, patent w Europie
 • Oferta nr. 7/14
  Tytuł
  Kolorymetryczny sensor do wykrywania i/lub identyfikacji wirusów i bakteriofagów, zwłaszcza adenowirusów i bakteriofagów T7
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest kolorymetryczny sensor do wykrywania i/lub identyfikacji wirusów i bakteriofagów, zwłaszcza adenowirusów i bakteriofagu T7, charakteryzujący się tym,...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest kolorymetryczny sensor do wykrywania i/lub identyfikacji wirusów i bakteriofagów, zwłaszcza adenowirusów i bakteriofagu T7, charakteryzujący się tym, że jest oparty o nanocząstki złota modyfikowane grupami umożliwiającymi kowalencyjne wiązanie przeciwciała przeciwko wirusowi/bakreriofagowi do powierzchni tych nanocząstek, korzystnie grupami aminowymi, jak również ten wynalazek obejmuje sposób wykrywania i/lub identyfikacji wirusów i bakteriofagów z użyciem sensora według wynalazku, oraz jego zastosowanie.

  Twórcy
  Adam Leśniewski, Marcin Łoś, Martin Jönsson-Niedziółka, Anna Krajewska, Katarzyna Szot, Joanna Łoś, Joanna Niedziółka-Jönsson
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • sensor jest selektywny wobec bakteriofaga T7
  • wykorzystanie oddziaływania przeciwciało-antygen umożliwia detekcję wirusów nie wykazujących aktywności biologicznej
  • opisana metoda charakteryzuje się wyższą precyzją niż metody klasyczne
  Słowa kluczowe
  sensor/czujnik kolorymetryczny, bakteriofag, T7, adenowirus, przeciwciało
  Zastosowanie

  Chemia analityczna, Diagnostyka, Wirologia, Mikrobiologia, Mikro. i Nanotechnologie, Czujniki pomiarowe, Techniki chemiczne

  Stan zaawansowania
  etap badania
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
 • Oferta nr. 23/12
  Tytuł
  Sposób kompresji spektralnej krótkich impulsów laserowych światła o szerokim widmie oraz układ optyczny do takiej kompresji
  Streszczenie w skrócie

  Wynalazek dotyczy sposobu kompresji spektralnej krótkich impulsów laserowych światła o szerokim widmie oraz układu optycznego do tej kompresji.

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Wynalazek dotyczy sposobu kompresji spektralnej krótkich impulsów laserowych światła o szerokim widmie oraz układu optycznego do tej kompresji.

  Twórcy
  Michał Nejbauer, Yuriy Stepanenko, Czesław Radzewicz, Paweł Wnuk, Piotr Skibiński, Michał Laskownicki
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • prostota układu
  • wysoka wydajność
  Słowa kluczowe
  Kompresja spektralna, impulsy femtosekundowe, impulsy pikosekundowe, spektroskopia Ramana
  Zastosowanie

  Technologie laserowe, np. synchroniczne układy doświadczalne wykorzystujące femto- i pikosekundowe impulsy światł.

  Stan zaawansowania
  etap gotowości do wdrożenia
  Prawa własności intelektualnej
  Patent w Wielkiej Brytanii
 • Oferta nr. 13/12
  Tytuł
  Przenośna walizka próżniowa z wziernikiem
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem prezenowanego wynalazku jest przenośna walizka próżniowa przeznaczona do przenoszenia i badania próbek w warunkach wysokiej próżni. Takich warunków mogą wyma...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem prezenowanego wynalazku jest przenośna walizka próżniowa przeznaczona do przenoszenia i badania próbek w warunkach wysokiej próżni. Takich warunków mogą wymagać np. płytki półprzewodników w procesie ich obróbki lub charakteryzowania. Prezentowana przenośna walizka próżniowa z dedykowanymi wziernikami jest specjalnie przystosowana zarówno do łatwego transportowania, jak i badania próbek znajdujących się wewnątrz komory próżniowej tej walizki bez konieczności ich wyjmowania i przekładania. Daje ona możliwość badania stanu powierzchni i składu badanej próbki odpowiednimi metodami optycznymi takimi jak spektroskopia w podczerwieni, świetle widzialnym lub ultrafioletowym, albo też elipsometria.

  Twórcy
  Janusz Sobczak, Aleksander Jabłoński, Włodzimierz Kutner, Krzysztof Noworyta, Andreas Glenz
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Możliwość montowania walizki w spektofotometrze.
  • Możliwość pracy w warunkach wysokiej próżni
  • Możliwość podłączenia walizki do komory próżniowej i przenoszenia próbek do i z takiej komory.
  • Dwa wzierniki pozwalające na pomiary spektralne w zakresie UV-vis, widzialnym i w podczerwieni
  • Możliwość pracy w trybie transmisyjnym i odbiciowym
  Słowa kluczowe
  przenośna, walizka, próżniowa, wziernik
  Zastosowanie

  Chemia analityczna, Mikro. i Nano.technologie, Biochemia i Biofizyka, Metody i aparatura analityczna, Techniki optyczne

  Stan zaawansowania
  etap prototypu
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenia patentowe w Polsce
 • Oferta nr. 45/11
  Tytuł
  Platforma do pomiarów SERS oraz sposób jej wykonania
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest platforma do pomiarów SERS, obejmująca podłoże o powierzchni hydrofilowej, nanodruty i mikrostruktury metaliczne, charakteryzująca się tym, że na podłożu o powierz...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest platforma do pomiarów SERS, obejmująca podłoże o powierzchni hydrofilowej, nanodruty i mikrostruktury metaliczne, charakteryzująca się tym, że na podłożu o powierzchni hydrofilowej znajdują się nanondruty, pokryte mikrogrudkami złota o silnie rozwiniętej powierzchni.
  Wynalazek obejmuje także sposób wykonania platformy do pomiarów SERS, obejmujący kroki:
  a) nakroplenia mieszaniny nanocząstek oraz związku ciekłokrystalicznego na powierzchnię wody,
  b) przeniesienia tak uzyskanej warstwy na powierzchnię podłoża o powierzchni hydrofilowej z wykorzystaniem techniki Langmuira- Blodgett
  c) wzrostu nanodrutów metodą CVD (ang. Chemical Vapor Deposition) na tak uzyskanym podłożu o powierzchni hydrofilowej pokrytym nanocząstkami,
  d) pokrycia tak uzyskanego podłoża o powierzchni hydrofilowej z nanodrutami mikrogrudkami złota o silnie rozwiniętej powierzchni, poprzez zanurzenie go w odpowiednim roztworze

   

  Twórcy
  Jan Paczesny, Krzysztof Sozański, Andrzej Żywociński, Witold Adamkiewicz, Igor Dzięcielewski, Katarzyna Winkler, Agnieszka Kamińska, Robert Hołyst
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Wysoka stabilność platform SERS (odporność na pozostawienie w roztworze analitu przez 12 dni, przechowywanie na powietrzu w temp. pokojowej przez 6 miesięcy, odporność mechaniczna)
  • Wysokie współczynniki wzmocnienia SERS (do 7,6∙106);
  • Wysoka powtarzalność uzyskiwanych wyników pomiarów SERS
  • Innowacyjny, trójetapowy proces wytwarzania pokrycia powierzchni, oparty o samoagregację nanostrukur na powierzchni
  Słowa kluczowe
  SERS, powierzchniowo wzmocniona spektroskopia Ramana, podłoże, nanostruktura, samoagregacja
  Zastosowanie

  Jako wysoce efektywne i stabilne podłoże w technice powierzchniowo wzmocnionej spektroskopii Ramana (SERS) – potencjalne zastosowanie w procedurach analitycznych i badawczych opartych o technikę SERS

  Stan zaawansowania
  etap prototypu
  Prawa własności intelektualnej
  Patent w Polsce
  Załączniki

Współpracowali z nami

coop_1
coop_2
coop_3
coop_4
coop_5